“Taslamanyň konsepsiýasyny hödürlemek” webinar 17-nji sentýabrda geçer

2 günler ozal 16

USAID suw serişdeleri we daşky gurşaw boýunça sebitleýin taslamasy, Türkmenistanyň kiçi we orta kärhanalaryny we raýat jemgyýeti guramalarynyň wekillerini “Taslama konsepsiýasyny hödürlemek” atly onlaýn seminara çagyrýar, oňa gatnaşyjylar taslamanyň grant maksatnamasy we taslama konsepsiýasyny hödürlemek prosesi bilen tanyşarlar.

Seminaryň senesi: 17-nji sentýabr onlaýn görnüşde

Wagt: 10:00 – 13:00 aralygynda

Hasaba durmak üçin gatnaşyjylara salgynlanma girmeklerini haýyş edýäris.

Soraglar üçin habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris: ovezmurad.chorekliyev@centralasiawave.org

Bütin makalany okaň