“PETRONAS Çarigali”: sürüjileri işe çagyrýar

1 gün ozal 6

“PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasy aşakdaky hünär boýunça dalaşgärleri işe çagyrýar:

Sürüji

Ähli dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary bermelidir:

  1. Bilimi: orta bilim hakynda şahadatnama. Güýji bar bolan (möhletli) sürüjilik şahadatnamasy bolmaly.
  2. Iş tejribesi: sürüji wezipesinde 5 — 7 ýyllyk iş tejribesi.
  3. Dil ukyplary: iňlis dilini başlangyç derejede bilmeli, türkmen we rus dillerini erkin bilmeli.
  4. Endikleri we başarnyklary: «MS Office» programmasy.

Sowalnamalary “PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki edara jaýynda şu salgy boýunça alyp bilersiňiz: Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 81-nji jaýy (Blok “B”).

Doldurylan sowalnamalar iş barada bildirişiň çap edilen gününden başlap, 1 hepdeden gijä galman, “PÇ(T)SB” kompaniýasyna dalaşgäriň doly adyny we tabşyrýan wezipesini görkezip tabşyrylmalydyr ýa-da recruitment.tm@petronas.com.my elektron salgysy boýunça ugradylyp bilner.

Diňe talaplara laýyk bolan dalaşgärler söhbetdeşlige çagyrylar.

Dünýäniň dürli ülkelerinde zenanlaryň gözellik syrlary

Bütin makalany okaň