YAGSHY “Tas hojalyk yykylyady”
YAGSHY GOSHUNOWYAGSHY GOSHUNOW
8899
See also