15-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

1 gün ozal 19

Hamallar häzirki wagtda ilki bilen maşgala gyzyklanmalaryna eýe bolar. Günüň ikinji ýarymy, döwlet edaralarynyň wekilleri we başlyklar bilen aragatnaşyk saklamak, iş we şahsy emläk meselelerini çözmek üçin amatly bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Iş gününiň birinji ýarymy diýseň üstünlikli bolar, ýolbaşçylar we häkimiýetler bilen aragatnaşygyňyz has-da gowulaşar. Günüň ikinji ýarymy dawalaryň bolmagy mümkin. Saglyk ýagdaýyňyza-da howp salýar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Düşnüksiz gün, döredijilik we söýgi, iş we girdeji pudagynda durnuksyzlyk bolar. Ýöne şahsy meselelerde şowlulyklara garaşylýar, günortan size  guramaçylyk we maliýe meselelerinde üstünlik getirer.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Häzirki wagtda seretanlar maksada ýetmegiň we işiň soňuna çykmagyň ýolundaky durnuksyzlygy duýdurýar. Şeýle-de bolsa, bu gün girdeji, işewür hyzmatdaşlar we aklawçylar bilen üstünlikli aragatnaşyk gurup bilersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Esetler üçin üstünlikli gün! Topardakylar we işewür hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklar örän üstünlikli boljakdygyna bu gün söz berýär. Iň uly hünär üstünligi, esasan, araçylyk, transport we işewürlik ugurlary bilen meşgullanýanlara garaşýar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Siz üçin şu günki goroskop girdejiniň has-da ösjekdigini çaklaýar! Emma olaryň derejesi siziň işjeňligiňize we işewürligiňize bagly bolar. Maliýe ulgamynda üstünlikler mümkin! Poçta we internet arkaly hem satyn almalary üstünlikli amala aşyryp bilersiňiz. Hyzmat pudagy girdejili bolar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Nagt we nagt däl tölegler bilen baglanyşykly durnuksyz ýagdaý bolar. Islegleriňizi içiňizde saklajak boluň. Karz almak üçin gatybir amatly wagt däl. Maliýe resminamalaryna aýratyn üns beriň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Häzirki wagtda ýyldyzlar size bilim, mahabat we syýahatçylyk ugurlaryna üns bermegi maslahat berýär. Günortan karar bermek, işewür hyzmatdaşlar we kärdeşler bilen aragatnaşyk saklamak üçin ajaýyp wagt bolup biler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Jemgyýet we maşgala durmuşynda durnuksyz ýagdaýlar bar. Ýakynlaryňyz we işewür hyzmatdaşlaryňyz bilen gatnaşyklarda obýektiwligi görkeziň, çykdajylara gözegçilik ediň.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Gün, iş prosesine we meýilleşdirilen işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine ünsi jemlemegi talap edýär. Günortanlyk nahardan soň hyzmatdaşlar we maşgala agzalary bilen ylalaşyk tapmak has aňsat düşer.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün köp zatlara karar bermeli bolarsyňyz. Käbir size ýamanlyk isleýän adamlaryň düşünjelerinden we aldawlardan ägä boluň, rahatlygyňyzy saklaň. Häzirki wagtda häkimiýetler, hökümet gurluşlary bilen aragatnaşykdan gaça durmak has gowudyr.

Türkmenistan: 31 milliardlyk tebigy gaz eksporty

Bütin makalany okaň